OKSB

OKSB

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) Nedir?

Türkiye’de yerleşik ve en az iki yıldır faaliyet gösteren gerçek ve tüzel şirketlerden, İthalat ve ihracat işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir miktar dış ticaret hacmine sahip olan, mali olarak yeterli olanlarına; gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren ve bu yeterlilikleri Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen OK1 Tespit Raporu ile belgelendirilmiş olması kaydıyla verilen özel bir belge ve haktır.

 

Kimler Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Sahibi Olabilir?

 • İthalat yapan firmalar
 • İhracat yapan firmalar
 • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri
 • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri
 • Ar-Ge Merkezleri
 • Grup İhracatçıları
 • Grup İthalatçıları 
 • Bakım Onarım Faaliyeti Yürüten Ticari Hava Taşımacılığı Şirketleri
   

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) ‘nin firmalara sağlayacağı faydalar nelerdir?

 

1. Eksik Beyan Usulü – İthalat – İhracat sırasında ibraz zorunluluğu yoktur.

 • Fatura, 
 • A.TR dolaşım belgesi,
 • Menşe ispat belgeleri,
 • Ödeme şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi,
 • İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu.

 

2. Kısmi Teminat Uygulaması (%10)

Dahilde İşleme, Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerine tabi tutulan eşya için teminat alınması öngörülen durumlarda, statü belgesi sahibi kişilerden, talep etmeleri halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oranında teminat alınır.

 

3. Götürü Teminat Uygulaması

Götürü teminat uygulaması, eşyanın teminat gerektiren bir işleme tabi tutulduğunda belirlenmiş tutardaki teminatın, her işlem için ayrı ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanması gereken tutardan bağımsız olarak ve herhangi bir düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılabilmesini ifade eder. Bu teminat tutarı 75.000 EUR’ dur eğer Dahilde İşleme Rejimi de kullanılmak isteniyorsa en az 250.000 EUR tutarında teminat vermesi gereklidir.
 

4. Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin kapsamı

İhracatta Mavi Hat Uygulamasında Yararlanma Hakkı , (Muayenesiz İşlem) İmalatçı, 100 Kişi çalıştıran ve en az 5 milyon USD ihracatı olan firmalara İhracatta Dahilde İşleme Rejiminde Mavi Hat Uygulamasından Yararlanma Hakkı

 

5. Onaylanmış İhracatçı Yetkisi

Onaylanmış ihracatçı yetkisi, A.TR dolaşım belgesinin Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından onaylanma ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmadan düzenlenebilmesini ifade eder. Bu şekilde ihracatçı firma A.TR dolaşım belgesi kendi onaylama yetkisine sahip olmaktadır. 
 

6. Gümrük Müşavirlik İşlem Ücretlerinde İndirim Hakkı

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve/veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında indirim uygulanabilir.
 

7. Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul

TIR Üstü İşlem olarak da adlandırılan bu usul kısaca eşyaların özelliği nedeniyle geçici depolama yerleri ve antrepoya alınmayarak, gümrüğün gözetimi altında sahibine teslim edilecek eşyaya uygulanır. Antrepo için ardiye ücreti ödemek zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.
 

8. Tahlile Tabi Bazı Eşyanın Tahlil Sonucu Alınmadan Teslimi,

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 (27.01 ila 27.05, 2709.00.90  ve 27.16 hariç), 28, 29 uncu fasılları ve 32.08, 34.03 ve 38.11 tarife pozisyonu ile 39.01 ile başlayarak 39.15 dâhil olmak üzere bu tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın dökme olarak gelmesi ve belirtilen eşyanın yükümlüsünün Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip olması halinde, tahlil sonuçları alınmadan eşya teslim edilir.


9.Tahlile Tabi Bazı Eşya İçin 6 Aylık Tahlil Raporu Kullanımı,

39.01 ila 39.15 tarife pozisyonlarında yer alıp dökme gelen ve belirtilen özellikleri taşıyan eşyanın onaylanmış kişi statü belgesine sahip olanlar tarafından ithalinde, aynı özellikleri taşıyan ve beyanname tescil tarihi itibariyle en fazla altı ay öncesine dayanan bir tahlil raporu ibraz edilmesi halinde buna itibar edilir.

 

10.Taahhütname Karşılığı Konşimento İbrazından Önce Petrol Ve Türevleri Cinsi Eşyanın Alıcıya Teslimi.

Konşimentosu cari işlem sırasında ibraz edilemeyen petrol ve türevleri cinsi eşya için , onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin, konşimentodaki eşya bilgilerini içeren ve konşimentonun en geç doksan gün içinde ibraz edileceğine dair verecekleri taahhütnameye istinaden konşimento ibrazından önce alıcıya teslim edilebilir.


11.Ayniyet Tespitinde Farklı Uygulama,

Geçici İthalat Rejiminde 2153, 2353, 3153, 3158, 4053, 4058, 4253, 4258, 5300, 5321, 5323, 5341, 5351,5352, 5371, 5391, 5800, 7153, 7158 rejim kodları kapsamında  Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin (Seri No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan yükümlüler tarafından, ekli listede yer alan GTİP’lerden beyan edilen; eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus eşya, palet, uçak, uçak motorları, uçak motorlarının aksam ve parçalarının, fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere, sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir. 

Geçici İhracat Eşyasına İlişkin 2300, 2340, 2342, 6123, 6323, 6771, 7123 rejim kodları kapsamında; Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin (Seri No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan yükümlüler tarafından, ekli listede yer alan GTİP’lerden beyan edilen; eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus eşya, palet, uçak, uçak motorları, uçak motorlarının aksam ve parçalarının, fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere, sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.

 

12.Dış Ticaret İşlemlerinde Kolaylıklar 

 • İşlem maliyetlerinizin azalışından ve süre kazanımından kaynaklı olarak rekabet gücünüzde artış
 • Dış ticaret işlemlerinize ilişkin sizlere daha fazla öngörülebilirlik sağlanması
 • Gümrük idaresiyle olan ilişkilerinizin daha üst düzeyde olması ve gümrük idaresi nezdinde daha güvenilir olarak tanınmanız.

 

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) ‘nin süresi ne kadardır ?    

Onaylanmış Kişi Statü belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır. Statü belgesinin yenilenebilmesi için yeniden aynı usul ve esaslarda başvuruda bulunulur. Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine dört ay kala yenileme başvurusu yapılabilir.

 

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) sahibi olabilmek için gereken belgeler nelerdir?

 • Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu 
 • Adli Sicil Belgeleri 
 • Şirketin yönetim kurulu üyeleri veya şirket müdürlerine ait adli sicil belgeleri
 • Şirketin sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip gerçek kişilere ait adli sicil belgeleri
 • Şirketi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili gerçek kişilere ait adli sicil belgeleri
 • Taahhütnameler (Türkiye’de ikamet tezkeresi olmayan yabancı uyruklu kişiler için)
 • Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı
 • Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı 
 • Güncel imza sirküleri 
 • Yeminli Mali Müşavir Raporu 
 • Performans ve Güvenilirlik Formu 
 • Sigortalı Çalışan Sayısını Gösterir Belge 
 • Onaylanmış kişi statü belgesi örnekleri 
 • Kapasite Raporu (Varsa)
 • Yetkilendiriliş Gümrük Müşaviri Raporu (OK1)

 

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) başvurusu nereye yapılır ?

Başvurular talep eden firma tarafından, şahsen veya posta yoluyla aranan belgelerle birlikte, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki yetkili bölge müdürlüğüne yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından düzenlenen olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde yapılır.

 

Statü belgesi başvurularında Bölge Müdürlüğüne hangi belgeler ibraz edilir ?

 • Başvuru formu,
 • OK1 tespiti için düzenlenmiş olumlu tespit raporu aslı,
 • Onaylanmış ihracatçı yetkisinin talep edilmesi halinde, onaylanmış ihracatçı yetkisi için tespit formu ve taahhütname,
 • Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmesi halinde, götürü teminat başvuru formu.
   

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) başvurusu değerlendirme süreci nasıldır ?

 • Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) sahibi olabilmek için gereken belgeler ile birlikte Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri firmaya başvuru yapılır  , 
 • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından mevzuatın gereklilikleri kontrol edilip OK1 Tespit Raporu düzenlenir.
 •  Başvuru sahibi firma Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinden aldığı olumlu tespit raporunu ve gereken belgeleri yetkili bölge müdürlüğüne teslim eder.
 • Yetkili Bölge Müdürlüğü başvurunun genel evrak kaydına alınmasını müteakip idare amirince ilgili memura havale işlemi gerçekleşir.
 • Başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç on iş günü içinde ilgili memur tarafından inceleme tamamlanır.
 • İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden gerçekleştiğinde yapıldığı gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinde düzenlenecek e-OKSB’ye ait belge numarası ile referans numarası sistem tarafından verilir. 
 • Kâğıt ortamında statü belgesi düzenlenmez ve e-OKSB’ye ilişkin bilgiler ayrıca kayıt altına alınmaz.
 • Statü belgesi uygun bulunması halinde gümrük ve dış ticaret bölge müdürünce imzalanır ve Statü belgesinin kapsamına bağlı olarak, BİLGE sistemi üzerinde gerekli güncelleme işlemleri yapılır. 
 • Bu maddede belirtilen işlemler en geç belirlenen inceleme süresinin bitimini müteakip beş iş günü içinde tamamlanır. Ve sistemden aktif hale getirilir. Firma talebi üzerine gelge görüntüsü hak sahibi firma veya temsilcisine teslim edilir.
   

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) başvurusunda 42/A Maddesi Nedir ?

OKSB sahibi firmaların Dahilde İşleme Rejiminde muayene işlemi olmadan ihracat beyannamesinin işlemlerinin sonlandırılmasını ifade eden bu madde için ; OKSB sahibi firmaların aşağıdaki şartları taşımaları halinde , bu rejim içinde mavi hattan yararlandırılmasına olanak sağlar , ayrıca bu hakka sahip olan firmalar ithalat işlemlerinde daha az muayene işlemine tabii tutulurlar.
a) İmalatçı olmak,
b) Aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamak:

 1. Yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten  geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması,
 2. Yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten  geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari yirmi milyon ABD doları tutarında olması.

c) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç olmak üzere, yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az yüz işçi istihdam ediyor olması gerekir. Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları için bu bentte belirtilen koşul aranmaz. Ancak, grup ihracatçıları veya grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda, dış ticaret işlemlerinde adlarına aracılık yapıldığı bildirilen grup imalatçıları tarafından bu bentte yer alan koşulun sağlanması zorunludur. Bu koşulun sağlanmasında, grup imalatçılarının sigortalı çalışan sayıları toplamı dikkate alınır