Çok Zor Durum Tespit İşlemleri

ZD1, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanunun 48 inci maddesi ve 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)'nin 17 nci maddesi gereğince, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülüklerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespitini kapsar.